Geen robotarm voor particulier verzekerden? 2003

Door: Erik van Uden

De afgelopen weken hebben verschillende VSN-leden te horen gekregen dat ze niet in aanmerking komen voor een robotarm. Als reden werd opgegeven dat ze particulier verzekerd zijn. Het vervelende is dat volgens der egels inderdaad alleen ziekenfondsverzekerden voor een robotarm in aanmerking komen.

Maar dat kan natuurlijk nooit de bedoeling van deze regeling zijn geweest. De VSN heeft daarom vorige week een brandbrief verzonden aan staatssecretaris Ross van VWS, waarin om een spoedige oplossing gevraagd wordt. Hieronder worden de achtergronden van het verhaal toegelicht.

Waarom blijkt nu pas dat de robotarm alleen voor ziekenfondsverzekerden beschikbaar is? Uit de tekst van de regeling waarin de robotarmen zijn opgenomen volgt, bij nauwkeurige lezing, dat alleen ziekenfondsverzekerden in aanmerking komen. Dit is door het College voor Zorgverzekeringen, de opsteller van de regeling, echter nooit goed duidelijk gemaakt aan de betrokken partijen. De VSN, die direct betrokken is geweest bij de herinvoering van de robotarm, was hiervan niet op de hoogte. Ook Revalidatietechniek Het Dorp, dat tot voor kort als enige instantie de verstrekking van de robotarmen regelde, wist dit ook niet. Het Dorp heeft bij de verstrekking en bij de plaatsing op de wachtlijst dan ook niet bijgehouden wie particulier- en wie ziekenfondsverzekerd was.

Hoe is de verstrekking van de robotarm precies geregeld? De robotarm is momenteel opgenomen in een subsidieregeling binnen de Ziekenfondswet. Via deze regeling kunnen per jaar 50 ‘nieuwe’ robotarmen en 30 ‘vervangingsexemplaren’worden verstrekt. Een hulpmiddel kan worden opgenomen in een subsidieregeling als er nog niet direct tot opname in het ‘echte’ ziekenfondspakket wordt besloten. Een reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat men nog niet precies weet wat de (financiële) gevolgen van een regeling zijn. Dan hanteert men voorlopig een subsidieregeling, zodat het hulpmiddel in ieder geval al verstrekt kan worden. De VSN heeft destijds gepleit voor directe opname in het ziekenfondspakket. De minister heeft echter besloten tot opname in een subsidieregeling voor de periode tot 1 januari 2004. Hierna zou definitieve opname in het ziekenfondspakket volgen.

Waarom geldt de regeling niet voor particulier verzekerden en waarom is dit nu pas ‘ontdekt’? Particuliere verzekeraars volgen, voor zover het hulpmiddelen betreft, in hun polissen het ziekenfondspakket, maar niet de subsidieregelingen. Als in een subsidieregeling niet expliciet staat dat hij ook voor particulier verzekerden geldt, geldt hij alleen voor ziekenfondsverzekerden. Eigenlijk had de robotarm dus vanaf het beginniet verstrekt mogen worden aan particulier verzekerden. Particulier verzekerden hadden eigenlijk volgens de regeling ook niet op de wachtlijst mogen worden geplaatst.

Omdat de verstrekking van de robotarmen, volgens planning, niet alleen meer door Het Dorp zou plaatsvinden, maar verdeeld zou worden over vier andere revalidatiecentra is de wachtlijst die Het Dorp bijhield verdeeld over de vier centra. Hierbij heeft het College voor Zorgverzekeringen de ‘fout’ ontdekt. De nieuwe verstrekkers moesten toen gaan onderzoeken hoe de mensen op de wachtlijst verzekerd zijn. Particulier verzekerden hebben te horen gekregen dat ze niet in aanmerking komen.

Hoe nu verder? De VSN vindt deze situatie onaanvaardbaar. Het onderscheid tussen particulier verzekerden en ziekenfondsverzekerden had natuurlijk nooit gemaakt moeten worden. Daarbij komt dat door de plaatsing op de wachtlijst verwachtingen zijn gewekt die nagekomen moeten worden.

De VSN heeft begrepen dat het College voor Zorgverzekeringen de staatssecretaris zal adviseren de subsidieregeling nog 2 jaar voort te zetten. omdat de logistiek rond de verstrekking van de robotarm nog niet op orde zou zijn. Het College vraagt wel aandacht voor de problematiek van de groep particulier verzekerden. De VSN vindt dat de robotarm gewoon per 1 januari 2004 opgenomen moet worden in het ziekenfondspakket. Als dat niet mogelijk is, dan moet voor het onderscheid tussen particulier en ziekenfondsverzekerden in ieder geval een oplossing worden gevonden.

U bent particulier verzekerd en heeft al een robotarm. Gaat u hem dan weer kwijtraken? Nee, daarover hoeft u zich geen zorgen te maken. Wij gaan er vanuit dat er een oplossing wordt gevonden. U heeft de robotarm feitelijk onterecht gekregen. Maar daar bent u niet verantwoordelijk voor. U staat, op grond van de gerechtvaardigde verwachtingen die door de verstrekking zijn gewekt, zeer sterk en kunt uiteraard rekenen op de steun vande VSN.

U bent particulier verzekerd en bent van de wachtlijstgeschrapt. Jammer, maar helaas? Als u op de wachtlijst stond zijn er verschillende mogelijkheden. In het gunstigste geval komt de robotarm per 1 januari 2004 in het ziekenfondspakket. Uw particuliere verzekeraar zal dan ‘volgen’ en de robotarm per 1 januari 2004 vergoeden. Het is dan niet zeker of de robotarm ook beschikbaar is. Het College voor Zorgverzekeringen heeft aangegeven dat er nog logistieke problemen zijn. Er zou tijdelijk een wachtlijst kunnen ontstaan (teveel aanvragers die tegelijk een beroep op de regeling doen).
Een andere, minder gunstige, mogelijkheid is dat de subsidieregeling –met de gelimiteerde hoeveelheid robotarmen - nog 2 jaar wordt voortgezet, waarbij wordt bepaald dat zowel particulier verzekerden als ziekenfondsverzekerden in aanmerking komen. De VSN zal ervoor pleiten dat de wachtlijst dan weer in zijn ‘oude vorm’’ hersteld wordt. Er verandert dan eigenlijk niets in vergelijking met de oude situatie. U neemt uw ‘oude plaats’op de wachtlijst weer in.
In het slechtste geval besluit de staatssecretaris tot voortzetting van de huidige subsidieregeling, dus met het onderscheid tussen particulieren ziekenfondsverzekerden. Dat is een situatie die voor de VSN volledig onaanvaardbaar zou zijn.

 

Terug naar overzicht