Heldere info over kindzorg 2016

Door: Ministerie VWS/Erik van Uden

In het overzicht onder veranderende zorg zijn ze al verwerkt, de nieuwe informatie over intensieve kindzorg. Toch zetten we ze hier nog even op een rijtje.

Er zijn zeven nieuwe factsheets over zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag beschikbaar. Deze factsheets scheppen duidelijkheid over welke instantie wanneer verantwoordelijk is voor organisatie en bekostiging van zorg voor deze kinderen.  

Gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor begeleiding en verzorging van kinderen die door verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke problemen niet zelfredzaam zijn. Dit betekent dat gemeenten ook verantwoordelijk zijn voor de verzorging van kinderen met een lichamelijke ziekte. Hierop zijn drie uitzonderingen:
1.    Kinderen die een IKZ-indicatie hebben vanuit de Zvw
2.    Kinderen met een indicatie voor de Wlz
3.    Kinderen met palliatief terminale zorg
Deze drie groepen kinderen krijgen begeleiding en verzorging uit de Zvw of de Wlz. Gemeenten zijn nooit verantwoordelijk voor de verpleging. Verpleging valt voor alle kinderen onder Zvw of Wlz.

Factsheets
De Denktank kinderen met een intensieve zorgvraag heeft zeven factsheets gepubliceerd, die helpen om duidelijkheid te scheppen over welke instantie wanneer verantwoordelijk is voor organisatie en bekostiging van zorg. Het gaat om de volgende factsheets:
•    Algemene uitleg organisatie van zorg
•    Jeugdwet en gemeente
•    Zorgverzekeringswet en de subgroep Intensieve Kindzorg (IKZ)
•    Wet langdurige zorg
•    Persoonsgebonden budget (pgb) en/of zorg in natura in de Zorgverzekeringswet
•    Onderwijs en zorg
•    Gebruikelijke zorg

Afbakening Jeugdwet - Zorgverzekeringswet
Over de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen gemeenten (verzorging-Jeugdwet) en zorgverzekeraars (verpleging – Zorgverzekeringswet) bestaat discussie. Kinderverpleegkundigen en betrokken organisaties geven aan dat de huidige verdeling soms tot onduidelijkheid leidt.
Gemeenten, zorgverleners, verzekeraars en overheid denken er samen over na of de huidige verdeling van verantwoordelijkheid zou moeten worden veranderd. Voor 2017 is ervoor gekozen om de bestaande verdeling te blijven hanteren, zodat een eventuele verandering per 2018 zorgvuldig kan worden ingevoerd.

Meldpunt Juiste Loket
Sinds 1 oktober 2016 is de dienstverlening van het Meldpunt Juiste Loket uitgebreid. Het Meldpunt Juiste Loket is te benaderen op de volgende manieren:
•    Per mail: meldpunt(at)juisteloket.nl   
•    Per telefoon: (030) 7897878
•    Informatie op www.juisteloket.nl

Terug naar overzicht