Inkomensachteruitgang fors in 2004 2003

Door: Erik van Uden

Veel mensen met een spierziekte zullen er in de komende jaren fors in inkomen op achteruit aan.

De verhitte debatten in de Tweede Kamer hebben geleid tot een zeer beperkte aanpassing van de drastische bezuinigingsplannen. Het resultaat stemt somber.

Er is in de Tweede Kamer veel gesproken over compensatie via de bijzondere bijstand. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenten niet 220 miljoen, maar slecht 140 miljoen moeten bezuinigen op de bijzondere bijstand. Met minder geld zullen zij meer mensen moeten steunen. Deze steun gaat met name naar mensen die op het absolute minimum zitten. Voor mensen met een middeninkomen heeft deze maatregel geen betekenis. Hieronder staan de bezuinigingen opgesomd. In hoeverre de maatregelen u raken, hangt sterk af van uw persoonlijke omstandigheden.

Eigen risico
Vanaf 2005 geldt een eigen risico van € 250 voor medicijngebruik. Dit is in 2004 nog € 200. De zelfzorgmedicijnen verdwijnen uit het ziekenfondspakket. De medicijnknaak is afgeschaft

Zittend ziekenvervoer
Het zittend ziekenvervoer blijft voor rolstoelgebruikers, nierpatiënten, oncologische patiënten en blinden en slechtzienden in het ziekenfondspakket. Gebruikt u geen rolstoel, maar bent u wel aangewezen op zittend ziekenvervoer, dan kunt u uw arts vragen om een indicatie. De verzekeraar moet hiermee instemmen. Anderen zouden de kosten via de belasting moeten kunnen aftrekken.

Eigen bijdrage AWBZ-zorg
De eigen bijdrage gaat flink omhoog. Voor veel mensen met een spierziekte zal dit behoorlijk doorwerken. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.

Bijzondere Bijstand
Gemeenten mogen een vast bedrag voor de meerkosten voor mensen met een spierziekte uitkeren. U kunt daarbij denken aan allerlei kosten die u extra moet maken vanwege uw ziekte.

De aftrek van de belasting van de buitengewone lasten:
De mogelijkheden voor aftrek zijn ingrijpend gewijzigd. Voor veel mensen met een spierziekte met een laag of middeninkomen zijn deze wijzigingen positief. De huidige vermenigvuldigingsfactoren vervallen. Alleen mensen met bepaalde specifieke kosten in verband met handicap of chronische ziekte en met een inkomen tot en met de tweede belastingschijf (€ 28.850) komen in aanmerking voor vermenigvuldiging van de specifieke kosten met 65 procent. Als specifieke kosten zijn aangemerkt: hulpmiddelen, vervoerskosten (uitgezonderd voor ziekenbezoek), gezinshulp, dieet, kleding en beddengoed, eigen bijdragen AWBZ (ook voor extramurale en semi-murale zorg verpleging en (persoonlijke) verzorging) ook op basis van PGB en medicijnen. Wanneer deze specifieke kosten € 300 of meer bedragen komt men ook in aanmerking voor het chronisch zieken forfait (nu € 757 en bij fiscale partners €" 1.514). Voor de belastingaangifte over 2003 geldt nog de huidige regeling.

Gedragslijn pgb-onderwijs
Tot augustus 2004 is er een gedragslijn voor het pgb in het onderwijs vastgesteld. Kinderen die nu in het regulier onderwijs zitten houden recht op het pgb. Vierjarigen kunnen hierop ook aanspraak maken. Kinderen die al in het regulier onderwijs zitten en een aanvraag indienen, komen alleen voor verpleging en verzorging in aanmerking

Hogere eigen bijdrage AWBZ (thuiszorg)
Het ziekenfondspakket wordt verkleind. Hiervoor moet men zich aanvullend verzekeren. Hierdoor worden de prijzen van de aanvullende verzekeringen hoger. Er geldt geen acceptatieplicht voor deze aanvullende verzekering.

Daarnaast kunt u te maken krijgen met algemene bezuinigingsmaatregelen, bijvoorbeeld bij de huursubsidie.

In het voorbeeld hieronder is becijferd wat de bezuinigingen betekenen voor iemand met een wajong-uitkering: een inkomensachteruitgang van 5,8 procent..

 

Rekenvoorbeeld:
alleenstaande Wajonggerechtigde, inkomen € 791,- per maand

Extra uitgave AWBZ thuiszorg

P.M.

Extra uitgave beperking ziekenfondspakket: aanvullende verzekering fysiotherapie en tandarts

€ 55

Extra uitgave beperking ziekenfondspakket: zelfzorgmedicijnen

€ 240

Subtotaal extra uitgave gezondheidszorg

€ 295

Minder huursubsidie

€ 144

Minder Bijzondere Bijstand

€ 180

Subtotaal extra uitgaven

€ 619

Generieke compensatie meeruitgaven ziektekosten

€58 -

Compensatie belastingaftrek buitengewone uitgaven door handicap of ziekte

€ 11,-

Totaal

€ 550 per jaar (excl. P.M.)
= € 45,83 per maand
= 5,8%

  Bron: CG-Raad

Terug naar overzicht