Kabinet voert Motie Melkert niet uit 2001

Door: Erik van Uden

Binnenkort vergadert de Tweede Kamer over het nieuwe belastingplan. Inmiddels staat vast dat de zogenaamde 'motie Melkert' niet wordt uitgevoerd. Dat wil zeggen dat mensen met een spierziekte met lege handen staan.

Op woensdag 14 en donderdag 15 november vergadert de Tweede Kamer over het belastingplan 2002. Belangrijk in dat plan is, dat de zogenaamde 'motie Melkert' niet wordt uitgevoerd. Dat wil zeggen dat mensen meteen chronische ziekte opnieuw in de kou blijven staan:

Al sinds 1996 zijn er toezeggingen om de vele extra kosten in verband met handicap of ziekte te compenseren via belastingmaatregelen. Dit voornemen,vastgelegd in de motie Melkert, wordt door de regering niet uitgevoerd.

De CG-Raad roept iedereen op om zijn of haar ongenoegen kenbaar te maken aan leden van de Tweede Kamer. Emailadressen, faxnummers, telefoonnummers van kamerleden en fracties vindt u op www.parlement.nl Laat weten welke extra kosten u hebt door uw spierziekte, kosten die u nergens vergoed krijgt.

Daarnaast roept de CG-raad VSN-leden op om op woensdag 14 november aanstaande naar Den Haag te komen om tijdens het debat zitting te nemen op de publieke tribune. Meer informatie kunt u krijgen bij de CG-Raad:030-2916600

Hieronder treft u een uitleg aan van de maatregelen. Het is een vrij ingewikkeld verhaal, waarvan de essentie is: u krijgt niet wat u beloofd is.

Vorig jaar september is bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer een motie van A. Melkert, fractievoorzitter PvdA, aangenomen. De motie verzoekt de regering om te onderzoeken op welke wijze het huidige chronisch zieken-forfait en andere aftrekposten voor chronisch zieken en gehandicapten omgezet kunnen worden in heffingskortingen. Deze motie was een ondersteuning van in januari 2000 bij het kabinet ingediende voorstellen van de CG-Raad om het stelsel van fiscale aftrek van ziektekosten in het nieuwe belastingstelsel te verbeteren. Daarvoor was door de Tweede Kamer al een soortgelijke motie van de PvdA aangenomen, de motie Bos (nu staatssecretaris van Financiën).

De inkomenssituatie van gehandicapten en chronisch zieken is de afgelopen 12 jaar enorm verslechterd. Met de invoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg) is er aanzienlijk bezuinigd op de leefvoorzieningen voor gehandicapten.Ook op andere zorgvoorzieningen, waarop gehandicapten voor hun extra ziektekosten aangewezen zijn, is flink bezuinigd. Daarnaast zijn eigen bijdragen ingevoerd of verhoogd. De extra ziektekosten die voor eigen rekening komen bedragen gemiddeld fl. 1.300,- tot fl. 1.600,- per jaar. 10% tot 20% van de chronisch zieken, waaronder veel VSN-leden, heeft ziektekosten van gemiddeld fl.5.000,- per jaar.
Onderzoeksresultaten vermelden dat 32% van de mensen met matige of ernstige handicaps op of onder de armoedegrens zit.

De fiscale aftrek van ziektekosten vormt voor gehandicapten en chronischzieken een laatste mogelijkheid om de meerkosten in verband met ziekte of handicap voor een (klein) deel achteraf gecompenseerd te krijgen. Lang niet alle ziektekosten worden door de fiscus geaccepteerd. Bovendien geldt voor aftrek van buitengewone uitgaven een hoge drempel, de kosten moeten meer bedragen dan 11,2% van het zogenaamde Verzamelinkomen (vh. Belastbaar inkomen). Voor zover de kosten wel geaccepteerd worden, worden deze slechts tegen een marginaal tarief gecompenseerd. Bijvoorbeeld iemand met een Verzamelinkomen van fl. 50.000,- en extra kosten i.v.m. handicap van fl. 5.000,- haalt de drempel (fl. 5.600,-) niet en komt dus niet in aanmerking voor aftrek ziektekosten. Iemand met hetzelfde inkomen en met ziektekosten van fl. 7.500,- kan fl. 7.500,- - fl. 5600,- = fl.1.900,- voor aftrek opvoeren. Hij krijgt dan een aftrek van 32,35% (marginaal tarief) = fl. 615,-. Met andere woorden bijna fl. 7.000,- blijft voor eigen rekening.

De mogelijkheden tot fiscale aftrek van ziektekosten zijn de afgelopen 12 jaar eveneens aanzienlijk verminderd, de operatie Oort in 1990, van strengere richtlijnen van het Ministerie van Financiën aan de belastingdienst en van rechtspraak, die zeer terughoudend is geworden. Dit heeft ertoe geleid dat de groep mensen met matige of ernstige aandoeningen of beperkingen thans gemiddeld 12% van hun netto inkomen kwijt zijn aan extra ziektekosten, terwijl dat in 1990 nog 6% was.

De CG-Raad is vanaf 1996 in overleg met het kabinet en de Tweede Kamer om dit laatste vangnet te verbeteren. Er zijn diverse voorstellen ingediend bij het Ministerie van Financien en de Tweede Kamer om de fiscale aftrek van ziektekosten te verbeteren. Tot nu toe, zonder noemenswaardige resultaten, ondanks diverse toezeggingen van de staatssecretaris van Financiën en moties vande Tweede Kamer.

De voorstellen die nu door het kabinet ingediend zijn bij het Belastingplan 2002 om de inkomenspositie van gehandicapten en chronisch zieken d.m.v. fiscale maatregelen te verbeteren, hebben weinig om het lijf. De belangrijkste maatregel die het kabinet voorstelt is om voor inkomens tot fl. 67.000,- opnieuw vermenigvuldigingsfactoren in te voeren, d.w.z. dat men de aftrekbare buitengewone uitgaven na 1 jaar met 25% en na 2 jaar met 50% mag verhogen. Dezemaatregel komt voor 95% ten goede aan belastingplichtigen die geen specifieke kosten hebben i.v.m. chronische ziekte en handicap, maar overwegend aan fiscale compensatie van premies ziektekosten, eigen risico, etc. Dit terwijl de motie Melkert en de instelling van de genoemde interdepartementale werkgroep nu juist bedoeld waren om de inkomens van gehandicapten en chronisch zieken te verbeteren. Een bedrag van 80 miljoen dat voor deze maatregel is uitgetrokken, komt dus weer elders terecht. Na de eerdere toezeggingen (van staatssecr. Vermeend, de motie Bos) worden nu gehandicapten en chronisch ziekenten derde male blij gemaakt met een dode mus.

Met de CG-Raad roept de VSN de Tweede Kamer op om de voorstellen van het kabinet af te wijzen en de maatregelen van de CG-Raad voor verbetering van het fiscale vangnet te ondersteunen. De Tweede Kamer, en in het bijzonder de partijen die de motie Melkert hebben ondertekend, moeten het kabinet houden aan uitvoering van deze motie.

 

Terug naar overzicht