Maximering thuiszorg blijft gehandhaafd 1998

Door: Erik van Uden

Ondanks de toezeggingen van staatssecretaris Terpstra blijven de problemen in de thuiszorg bestaan.

In april heeft staatssecretaris Terpstra aan de Tweede Kamer toegezegd dat zij bepaalde problemen in de thuiszorg zou oplossen.Het ging daarbij met name om de maximering van de lijfgebonden zorg tot 3 uur per dag. Probleem opgelost, leek het. Maar nee hoor, het probleem blijft bestaan.

In april zegde staatssecretaris Terpstra toe dat:

  • de beperking van de lijfgebonden zorg slechts betrekking zou hebben op verpleegkundige handelingen;
  • mensen die op 1 januari 1998 een PGB hadden met meer dan drie uur zorg per dag dit zouden behouden;
  • mensen die op 1 januari 1998 thuiszorg in natura hadden en geïndiceerd waren voor meer dan drie uur zorg per dag ditzelfde aantal uren in 1998 zouden behouden;
  • mensen die in de loop van 1998 voor meer dan drie uren verpleegkundige zorg per dag geïndiceerd zouden worden, deze zorg zouden krijgen, mits zij dit ook onder de regeling van 1996 zouden hebben gekregen.

Recent werd de directie van de VSN uitgenodigd voor een gesprek bij de Ziekenfondsraad, die een brief van staatssecretaris Terpstra had gekregen. De Staatssecretaris vroeg de Ziekenfondsraad de zorgkantoren te informeren over een soepel hanteren van de 3-uurs maximering bij lijfgebonden zorg voor mensen met ernstig chronisch progressieve aandoeningen. Tevens vroeg de staatssecretaris deZiekenfondsraad te komen met een nieuwe definitieve regeling m.b.t. de thuiszorg teneinde de huidige problemen op te lossen.

In dit gesprek gaf de Ziekenfondsraad aan dat zij geen uitvoering kon geven aan een versoepeling van de 3-uursnorm in een overgangsfase, totdat er een nieuwe regeling was gemaakt. De huidige regelgeving bood hiervoor, volgens de Ziekenfondsraad, geen ruimte. In de tweede plaats werd duidelijk uit de briefvan staatssecretaris Terpstra dat de definitie van 'lijfgebonden zorg', te weten slechts verpleegkundige zorg zoals Terpstra had gemeld, in haar brief niet tot uitdrukking kwam. Hiermee is de onduidelijkheid over de vraag of lijfgebondenzorg alleen beperkt moet worden tot verpleegkundige handelingen of ook verzorging hiertoe gerekend moet worden, in stand gebleven.

De beperkingen in de thuiszorg blijven in de praktijk dus onverkort in stand. De VSN zal op korte termijn stappen zetten in de richting van het ministerie vanVWS en de politiek.

Wat zijn de gevolgen:

  • de regeling intensieve thuiszorg kan voor drie maanden met rrn éénmalige verlenging worden aangevraagd, daarna stopt de aanspraak uit deze regeling!

  • de 'lijfgebonden zorg' blijft formeel beperkt tot 3 uur per dag;

  • of naast verpleegkundige zorg ook verzorging gerekend moet worden onder 'lijfgebonden zorg' blijft onduidelijk.

Advies aan de VSN-leden:
Wanneer leden meer dan drie uur lijfgebonden thuiszorg (lijfgebonden zorg in de enge zin van verpleegkundige zorg, dan wel verpleging en verzorging) nodig hebben en dit niet krijgen, neem dan telefonischcontact op met Ruud Betsman. Voor het bureau is het van belang deze knelpuntente te inventariseren. Het bureau zal vervolgens in overleg met het ministerie vanVWS en de Ziekenfondsraad proberen een (tijdelijke) oplossing te bewerkstelligen.

Terug naar overzicht