Onderzoek wijst uit: werk vaak onvoldoende aangepast 1996

Door: Erik van Uden

Mensen met een spierziekte kunnen met aanpassingen langer betaald werken

Veel mensen met een spierziekte kunnen langer een betaalde functie blijven uitoefenen, wanneer de arbeidsplaats en de arbeidsomstandigheden beter wordenaangepast aan hun mogelijkheden.

Een aantal van hen komt nu in de WAO en WW terecht, terwijl dat voorkomen kan worden. Dit blijkt uit een onderzoek dat het instituut TNO, afdeling Preventie en Gezondheid, heeft uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Spierziekten Nederland. Het onderzoek is gefinancierd door het Tijdelijk Instituut voor Coördinatie en Afstemming (Tica). D eonderzoeksresultaten zijn samengevat in de VSN-brochure De baan van je leven. Het volledige onderzoeksrapport is te verkrijgen bij het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) in Amsterdam.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een kleine duizend mensen van 16 jaar en ouder met een viertal verschillende spierziekten. Van deze groep had 41 procent een betaalde baan, 51 procent had een betaalde baan gehad en 8 procent had nooit gewerkt. Van de mensen met een uitkering geeft één op de drie aan dat het nauwelijks mogelijk is om met de uitkering financieel rond te komen.

Het onderzoek levert verrassende resultaten op. Zo hebben mensen met de spierziekte SMA (spinale musculaire atrofie) van de onderzochte groep het grootste verlies aan kracht in de ledematen. Velen zijn rolstoelgebonden en hebben hulp nodig bij de persoonlijke verzorging. Toch voelen mensen uit deze groep zich vitaler dan mensen uit andere groepen en hebben zij meer energie, ook voor activiteiten buiten het werk om.De arbeidsmotivatie onder de onderzochte groep is hoog. Heeft men betaald werk, dan heeft men er heel wat voor over om die baan te houden. Het grootste probleem zit hem in het feit dat het werk vaak onvoldoende wordt aangepast aan iemands mogelijkheden. Daarbij gaat het vooral om aangepaste werktijden, korter werken, meer hulp op de werkplek en meer mogelijkheden om het werk zelf in te delen. Ondanks de problemen zijn mensen met een spierziekte tevredener over hun werk dan anderen.

Van de groep die niet of niet meer werkt voelt veertig procent zich te ziek om nog te werken. Dertig procent wil juist dolgraag aan de slag. Veel ondervraagden zijn ontevreden over de bemiddeling en begeleiding van de bedrijfsvereniging en arbodienst. Vooral eigen initiatief blijkt onontbeerlijk om aan het werk te komen en aan het werk te blijven: de arbeidsbemiddeling onder druk houden, zonodig specialist, bedrijfsarts en verzekeringsgeneeskundige inschakelen, zelf achter aanpassingen aanzitten, enzovoort.

Geïnteresseerden kunnen de brochure De baan van je leven bestelle ndoor fl. 8,50 over te maken op gironummer 46700, t.n.v. VSN documentatie, Baarn, onder vermelding van bestelnummer IN-P025. Het volledige onderzoeksverslag Werken met een neuromusculaire aandoening is te bestellen bij het NIA,tel. 020 5498465. Prijs fl. 37,50 exclusief 6% BTW en verzendkosten.

Terug naar overzicht