VSN-leden collectief verzekerd 1998

Door: Erik van Uden

De Vereniging Spierziekten Nederland gaat haar leden een collectieve verzekering aanbieden tegen problemen met de Wet Voorzieningen Gehandicapten.

De Vereniging Spierziekten Nederland gaat haar leden een collectieve verzekering aanbieden tegen problemen met de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Op de ledenvergadering van 23 mei a.s. zal dit bestuursbesluit worden voorgelegd aan de leden.

Veel leden zijn door de aard van hun ziekte gedwongen vaak een beroep te doen op de gemeente voor bijvoorbeeld rolstoelen, aanpassingen in de woning en vervoersvoorzieningen. Niet zelden levert dit de nodige problemen op: lange procedures, onwetendheid bij ambtenaren, verkeerde voorzieningen. Maar ook worden voorzieningen op oneigenlijke gronden geweigerd. De problemen doen zich zo vaak voor, dat de VSN besloten heeft haar leden via een gespecialiseerde verzekeraar collectief te gaan verzekeren tegen juridische problemen met de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Immers, voor mensen met een progressieve spierziekte is het uitblijven van de juiste voorzieningen een regelrechte ramp.

De Wet Voorzieningen Gehandicapten bestaat vanaf 1 april 1994. In het kader van een brede decentralisatie-operatie werd een aantal taken overgeheveld van de bedrijfsverenigingen naar de gemeenten. Tegelijkertijd werd bij een vrijwel gelijkblijvend budget de doelgroep uitgebreid met alle mensen boven de 65 jaar.
Het gevolg was dat gemeente-ambtenaren zich moesten gaan specialiseren op een terrein, waarmee men nog nauwelijks ervaring had. Een tweede gevolg was, dat bepaalde voorzieningen werden afgeschaft, terwijl op andere voorzieningen werd gekort.

Inmiddels is de WVG tot tweemaal toe geëvalueerd. Na de eerste evaluatie in1995 heeft het kabinet de wetgeving onder andere op het gebied van de eigen bijdragen bijgesteld. Op 18 maart a.s. zal de Tweede Kamer zich voor de tweede maal buigen over de geconstateerde problemen met de WVG. De mensen die door de ernst van hun handicap veelvuldig een beroep moeten doen op de gemeente, blijken ook het vaakst tegen problemen aan te lopen. De grootste problemen zijn er bij het vervoer en de duurdere woningaanpassingen. Door een aanpassing van de wet- en regelgeving zou een deel van deze problemen kunnen worden opgelost.

Maar ook een goede regelgeving kan niet verhinderen dat de regels door gemeente-ambtenaren verkeerd worden geïnterpreteerd of toegepast. In de praktijk blijkt dat teveel ambtenaren zich nauwelijks een beeld kunnen vormen van de vele problemen waarmee iemand met een spierziekte geconfronteerd wordt.
Het gevolg is dat noodzakelijke voorzieningen vaak niet worden toegekend. Om haar leden tewapenen in de strijd tegen de ambtelijke molens, heeft de VSN besloten een collectieve rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. De verzekering zal in werking treden, wanneer op 23 mei de ledenvergadering de voorstellen van het bestuur heeft aangenomen.

 

Terug naar overzicht