Privacybeleid

Privacybeleid van Spierziekten Nederland

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Spierziekten Nederland verwerkt van haar leden, abonnees, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid, abonnee of volger wordt van Spierziekten Nederland, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Spierziekten Nederland verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Vereniging Spierziekten Nederland, Lt. Generaal van Heutszlaan 6, 3743 JN Baarn, telefoonnummer 035 548 04 80, KvK nummer: 40000172

2. Welke gegevens verwerkt Spierziekten Nederland?

2.1 Lid

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

2.1.1 Contactgegevens

 • Naam, voornaam
 • Geslacht (optioneel)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • E-mailadres
 • Regio

2.1.2 Gegevens omtrent gezondheid

 • Diagnose
 • Diagnosegroep waar diagnose onderdeel van uitmaakt
 • Diagnosejaar
 • Zelf patiënt
 • Geboortejaar patiënt
 • (Eventuele) overlijdensdatum patiënt

2.1.3 Gegevens omtrent het lidmaatschap

 • Datum aanmelding
 • Datum afmelding
 • Reden afmelding (optioneel)
 • Mutatieoverzicht en historie
 • Gewenst aanbod
 • (Eventuele) voorkeuren
 • IBAN en tenaamstelling
 • Machtigingsgegevens
 • Betaalhistorie

2.2 Abonnee

In het kader van uw abonnement worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

2.2.1 Contactgegevens

 • Naam, voornaam
 • Geslacht (optioneel)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • E-mailadres
 • Regio

2.2.2 Gegevens omtrent gezondheid

 • Diagnose
 • Diagnosegroep waar diagnose onderdeel van uitmaakt

2.2.3 Gegevens omtrent het abonnement

 • Datum aanmelding
 • Datum afmelding
 • Reden afmelding (optioneel)
 • Mutatieoverzicht en historie
 • Gewenst aanbod
 • (Eventuele) voorkeuren
 • IBAN en tenaamstelling
 • Machtigingsgegevens
 • Betaalhistorie 

2.3 Volger

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

2.3.1 Contactgegevens

 • Naam, voornaam
 • Geslacht (optioneel)
 • E-mailadres
 • Diagnose (optioneel) 

3. Voor welke doeleinden registreert Spierziekten Nederland de persoonsgegevens?

3.1  Spierziekten Nederland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens van leden voor de volgende doeleinden

 3.1.1 De contactgegevens

 • Het toezenden van informatie, nieuwsbrieven, en ander voorlichtingsmateriaal (NAW-gegevens en e-mailadres).
 • Het toezenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten, deelname aan onderzoek e.d. (NAW-gegevens en e-mailadres).
 • Het mogelijk maken van toegang op de persoonlijke pagina op de website (e-mailadres).

3.1.2 Gegevens omtrent de gezondheid van leden

 • De dienstverlening af te stemmen op de diagnose en andere persoonskenmerken (diagnose, geboortejaar).
 • Het toezenden van verzoeken tot deelname aan onderzoek en deelname activiteiten in het kader van belangenbehartiging (diagnose, geboortejaar patiënt en [eventuele] overlijdensdatum).
 • Het realiseren van lotgenotencontact (diagnose, geboortejaar patiënt, regio en [eventuele] overlijdensdatum).
 • Het faciliteren van onderling lotgenotencontact (diagnose, geboortejaar patiënt, regio en [eventuele] overlijdensdatum).
 • Het gericht uitnodigen voor bijeenkomsten gericht op de diagnose (diagnose, geboortejaar patiënt, regio en [eventuele] overlijdensdatum).
 • Het personaliseren van uw persoonlijke pagina op de website (diagnose, regio, voorkeuren).
 • Het verwerken van geanonimiseerde statistische analyses voor beleidsontwikkeling en onderzoeksvragen (diagnose, geboortejaar patiënt en [eventuele] overlijdensdatum, diagnosejaar). De geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3.1.3 Gegevens omtrent het lidmaatschap

 • Het aanmaken van een acceptgiro of factuur (IBAN en tenaamstelling).
 • Het incasseren conform afgegeven machtiging (machtigingsgegevens).
 • Het herinneren bij niet-betalingen (betaalhistorie).
 • De beëindiging van het lidmaatschap in verband met wanbetaling (betaalhistorie).
 • Het verwerken van geanonimiseerde statistische analyses voor beleidsontwikkeling en organisatie- en beheerstaken (datum aanmelding, datum afmelding, reden afmelding, diagnose en regio). De geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.
 • Uitvoeren van de ledenadministratie (mutatieoverzicht en historie).

3.2  Spierziekten Nederland verwerkt de in sub 2.2 genoemde persoonsgegevens van abonnees voor de volgende doeleinden

3.2.1 De contactgegevens

 • Het toezenden van informatie, nieuwsbrieven en ander voorlichtingsmateriaal (NAW-gegevens en e-mailadres).
 • Het mogelijk maken van toegang op de persoonlijke pagina op de website (e-mailadres).

3.2.2 Gegevens omtrent de gezondheid van abonnees

 • De dienstverlening af te stemmen op de diagnose (diagnose).
 • Het personaliseren van uw persoonlijke pagina op de website (diagnose, voorkeuren).
 • Het verwerken van geanonimiseerde statistische analyses voor beleidsontwikkeling en onderzoeksvragen (diagnose). De geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3.2.3 Gegevens omtrent het abonnement

 • Het aanmaken van een acceptgiro of factuur (IBAN en tenaamstelling).
 • Het incasseren conform afgegeven machtiging (machtigingsgegevens).
 • Het herinneren bij niet-betalingen (betaalhistorie).
 • De beëindiging van het lidmaatschap in verband met wanbetaling (betaalhistorie).
 • Het verwerken van geanomiseerde statistische analyses voor beleidsontwikkeling en organisatie- en beheerstaken (datum aanmelding, datum afmelding, reden afmelding, diagnose en regio). De geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.
 • Uitvoeren van de ledenadministratie (mutatieoverzicht en historie).

3.3  Spierziekten Nederland verwerkt de in sub 2.3 genoemde persoonsgegevens van volgers voor de volgende doeleinden

 • Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt Spierziekten Nederland uw naam en e-mailadres om u maandelijks haar e-mailnieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Spierziekten Nederland toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijnen

4.1 Spierziekten Nederland verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap of abonnement tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Spierziekten Nederland de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Spierziekten Nederland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Spierziekten Nederland gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Spierziekten Nederland. Met de bewerkers heeft Spierziekten Nederland een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5.3 Voor de uitvoering van een aantal van haar activiteiten maakt Spierziekten Nederland gebruik van kaderleden (vrijwilligers).

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1 Via de ledenadministratie (ledenadministratie@spierziekten.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Spierziekten Nederland zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Spierziekten Nederland uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@spierziekten.nl). Spierziekten Nederland zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Spierziekten Nederland u hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Spierziekten Nederland uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de directie (mail@spierziekten.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruikmaken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de ledenadministratie (ledenadministratie(at)spierziekten.nl).

7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekendgemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.