Eigen bijdrage Wet langdurige zorg

Eigen bijdrage Wet langdurige zorg

Hebt u langdurige, intensieve zorg nodig, dan krijgt u die via het zorgkantoor, op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Volwassenen die deze zorg krijgen, betalen hiervoor een eigen bijdrage.

Intensieve zorg wil zeggen: een hoog zorgzwaartepakket, vanwege de noodzaak van permanent toezicht of vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid. De indicatie voor langdurige, intensieve zorg wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hebt u een indicatie voor langdurige, intensieve zorg, dan kunt u kiezen voor verblijf in een instelling of voor een zogenoemd 'volledig pakket thuis'. U krijgt dan de langdurige, intensieve zorg thuis geleverd.

Lage en hoge bijdrage

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Er is een lage eigen bijdrage en een hoge eigen bijdrage. Voor de hoge eigen bijdrage geldt een wettelijke maximum van € 2.364,80 per maand (2019).

Verblijf in een instelling
  • De lage eigen bijdrage geldt voor de eerste vier maanden verblijf in een zorginstelling. Daarna betaalt u de hoge eigen bijdrage. Van de hoge eigen bijdrage houdt u over het algemeen niet meer over dan zak- en kleedgeld.
  • U blijft de lage eigen bijdrage betalen als uw partner (echtgenoot, geregistreerd partner of degene met wie u samenwoonde) thuis blijft wonen.
  • U blijft de lage eigen bijdrage betalen als u kinderen hebt en u mee verantwoordelijk blijft voor hun verzorging en opvoeding.
Zorg thuis
  • Voor een volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT) betaalt u de lage eigen bijdrage. Ook als u gebruik maakt van een persoonsgebonden budget om die zorg te organiseren.

Berekening

Het CAK stelt de eigen bijdrage vast. Het houdt daarbij rekening met een groot aantal factoren:

  • uw inkomen van twee jaar geleden;
  • uw vermogen, voor zover dat hoger is dan de vrijstelling in box 3. Een letselschadevergoeding telt daarbij niet mee.
  • De samenstelling van uw gezin, dat wil zeggen: of u samen bent of alleen en of u minderjarige, thuiswonende kinderen hebt;
  • uw leeftijd. Dat wil zeggen: minderjarigen betalen helemaal geen eigen bijdrage voor langdurige, intensieve zorg, AOW'ers betalen minder;
  • of u ook al een eigen bijdrage betaalt voor maatwerkvoorzieningen van de gemeente, vanuit de Wmo. De eigen bijdrage van de Wlz en de Wmo samen mogen namelijk niet hoger worden dan een wettelijk vastgesteld maximum voor uw situatie.

Het CAK stuurt u een beschikking waarin staat hoe hoog de eigen bijdrage in uw geval wordt. Bent u het niet eens met de berekeningen, dan kunt u bezwaar maken tegen deze beschikking. In de beschikking zelf staat hoe u dat kunt doen.

Facturen

U krijgt facturen van het CAK voor deze eigen bijdrage. Ook als u gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget.

Meer informatie