Eigen bijdragen voor kinderen en jongeren


Eigen bijdragen voor kinderen en jongeren

De meeste voorzieningen voor kinderen en jongeren zijn gratis, zonder eigen bijdrage of eigen betaling. De voornaamste uitzondering is de eigen bijdrage voor woningaanpassingen vanuit de gemeente (Wmo).

Zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet)

Voor verpleging en verzorging via de wijkverpleging geldt geen eigen bijdrage, ook niet als die zorg zo intensief wordt dat u in aanmerking komt voor intensieve kindzorg. En ook niet als deze intensieve kindzorg ook tijdelijk verblijf (logeeropvang) of opvang gedurende een aantal dagdelen (verpleegkundig kinderdagverblijf) omvat.

Gemeente (Jeugdwet)

De gemeente vraagt geen eigen bijdrage voor hulp of begeleiding op basis van de Jeugdwet. Ook niet voor tijdelijk verblijf (logeeropvang), begeleiding groep, dagbesteding, opname in een pleeggezin of opname in een instelling voor jeugdhulp.

Gemeente (Wmo)

De gemeente vraagt geen eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen voor kinderen en jongeren tot achttien jaar, behalve voor woningaanpassingen. Daar geldt dezelfde maximum eigen bijdrage als bij woningaanpassingen voor volwassenen: € 17,50 per vier weken.
Meer over de eigen bijdrage Wmo

Gemeente (leerlingenvervoer)

Kan uw kind door de handicap of ziekte geen gebruikmaken van het openbaar vervoer en maakt het daarom gebruik van het gemeentelijke leerlingenvervoer om naar school te gaan, dan vraagt de gemeente daarvoor geen eigen bijdrage.

Zorgkantoor: langdurige zorg

Als uw kind (tot achttien jaar) na een indicatie door het CIZ wordt opgenomen in een instelling die gefinancierd wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan betaalt u daarvoor geen eigen bijdrage, ook niet als u in plaats van opname kiest voor een volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT), al dan niet ingevuld via een persoonsgebonden budget (pgb).

UWV: voorzieningen op school

Als uw kind hulpmiddelen of voorzieningen nodig heeft om naar school te gaan, betaalt u daarvoor geen eigen bijdrage.