Meer zorg, boven de indicatie

Meer zorg

De indicatie van het CIZ, voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan onvoldoende zijn om alle zorg te kunnen leveren die u nodig hebt om zelfstandig thuis te blijven wonen. In dat geval kunt u via het zorgkantoor extra zorg toegewezen krijgen. Dat kan op vier manieren: via toeslagen, meerzorg, een persoonlijk assistentiebudget (PAB) of extra kosten thuis (EKT).

Toeslagen

Extra zorg via een toeslag kan alleen bij een aantal aandoeningen en behandelingen die in de regelgeving genoemd staan. Voor mensen met een spierziekte is het vooral van belang dat verschillende vormen van thuisbeademing in dit lijstje staan, zowel invasief als non-invasief. Maakt u gebruik van beademing, dan kan de indicatie dus aangepast worden aan de extra zorg die die met zich meebrengt.

Extra kosten thuis

Met een indicatie voor langdurige zorg kunt u thuis blijven wonen, met een volledig pakket thuis of een modulair pakket thuis, al dan niet met een (gedeeltelijk) persoonsgebonden budget. U maakt de keuze.

Soms is thuis blijven wonen duurder dan opgenomen worden in een instelling. In dat geval kan het zorgkantoor toch het volledige hogere bedrag toekennen, als dat nodig is om verantwoorde zorg te leveren. Op basis van deze ‘extra kosten thuis’-regeling kan dat tot 125% van de kosten voor opname in een instelling.

Meerzorg

Hebt u meer dan 125% zorg nodig dan in uw zorgzwaartepakket staat? Dan komt u in aanmerking voor meerzorg. Ook als u thuis blijft wonen en daar de zorg ontvangt.

  • Krijgt u zorg in natura, via een zorginstelling, dan kan die zorginstelling een aanvraag voor meerzorg indienen bij het zorgkantoor.
  • Krijgt u een persoonsgebonden budget waarmee u zelf de zorg organiseert, dan kunt u zelf een aanvraag voor meerzorg indienen bij het zorgkantoor.

Het zorgkantoor kan verschillende experts inschakelen om uw aanvraag te beoordelen. Dat kunnen medische of verpleegkundige adviseurs zijn van het zorgkantoor zelf of externe deskundigen. Het zorgkantoor kent meerzorg in principe toe voor een jaar. Maar als u permanent meerzorg nodig hebt en uw situatie is niet veranderd, zou de verlenging van de meerzorg niet meer dan een formaliteit moeten zijn.

Persoonlijk assistentiebudget

Het persoonlijk assistentiebudget (PAB) is een bijzondere vorm van meerzorg, met name bedoeld voor mensen die gebruikmaken van ademhalingsondersteuning en die de beademingsapparatuur in geval van nood niet snel genoeg zelf kunnen bedienen. Er moet dan altijd iemand in de buurt zijn die zo nodig binnen twee minuten te hulp kan schieten.

Het PAB is beschikbaar voor mensen met een indicatie voor 'wonen met begeleiding en intensieve verzorging', voor ‘wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging’ of voor 'wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging' (zorgzwaartepakketten LG 5, 6 en 7). Ook bij beschermd wonen met zeer intensieve zorg (zorgzwaartepakketten VV 7 en 8) is een persoonlijk assistentiebudget mogelijk.

Voorwaarde voor een persoonlijk assistentiebudget is dat u geen verstandelijke beperkingen hebt en dat u op eigen kracht een persoonsgebonden budget kunt beheren.

Het zorgkantoor beoordeelt of u in aanmerking komt voor een PAB. Het zorgkantoor vraagt hiervoor advies van het Centrum voor Thuisbeademing.

U krijgt het PAB in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Er geldt daarbij een standaard uurtarief. Het budget wordt op maat vastgesteld, met een maximum van 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.
Hebt u een persoonlijk assistentiebudget, dan krijgt u daarnaast geen persoonsgebonden budget meer voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en begeleiding. Uw persoonlijke assistenten moeten ook deze zorg kunnen leveren.

Meer informatie