Vervangende zorg

Even iets anders doen, even niet zorgen maar bijtanken, doorslapen, opladen in een andere omgeving. Of werken en ondertussen weten dat uw ouder, kind, partner of vriend in goede handen is zodat u daarna weer met nieuwe energie de mantelzorgtaken op u kunt nemen. Dat is het doel van vervangende zorg.
Vervangende zorg wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Respijtzorg

Hebt u geen indicatie voor verblijf in een zorginstelling, dan is de gemeente verantwoordelijk voor het zo nodig verstrekken van respijtzorg. Dat is zo geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (voor volwassenen) en in de Jeugdwet (voor kinderen en jongeren tot achttien jaar). De gemeente gaat hierbij uit van een verstrekking op maat. Er komt iemand van de gemeente bij u praten aan de keukentafel om de mogelijkheden te bespreken en te bekijken wat in uw situatie de beste oplossing is.

Dat kan dagopvang zijn voor degene die mantelzorg krijgt zodat de mantelzorger overdag bijvoorbeeld aan het werk kan. Het kan ook tijdelijke zorg bij u thuis zijn zodat de mantelzorger even de handen vrij heeft. Het kan gaan om aanvullende zorg door vrijwilligers, via een door de gemeente gesubsidieerde instantie. Of het kan gaan om tijdelijk verblijf in een zorginstelling waar de gemeente voor betaalt.
Meer over het keukentafelgesprek

Net als voor alle maatwerkvoorzieningen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen voor de respijtzorg voor volwassenen. Voor respijtzorg bij kinderen jonger dan achttien jaar mag de gemeente geen eigen bijdrage vragen.
Meer over de eigen bijdrage in de Wmo

Logeeropvang

Hebt u wel een indicatie voor verblijf in een zorginstelling, vanwege de noodzaak van permanent toezicht of vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid, maar woont u thuis en krijgt u de zorg daar geleverd met een volledig pakket thuis (VPT), een modulair pakket thuis (MPT), al dan niet in de vorm van een persoonsgebonden budget, dan kunt u toch zo nu en dan tijdelijk elders logeren. Dat geldt ook voor kinderen met een indicatie voor verblijf. De logeeropvang wordt in dit geval betaald door het zorgkantoor, vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Net als de zorg die u thuis krijgt.

U krijgt maximaal 156 etmalen per jaar logeeropvang. Daarmee kunt u bijvoorbeeld elke week een aantal dagen naar een logeeropvang. Maar u kunt die dagen ook opsparen en bijvoorbeeld drie keer per jaar een maand ergens logeren. Voor vergoeding van de opvang geldt als voorwaarde dat uw logeert bij een aanbieder die een beschermende woonomgeving biedt waarin samenhangende zorg wordt geboden. U kunt daardoor alleen terecht bij een instelling die gespecialiseerde logeeropvang biedt. Dat kan een grote zorginstelling zijn, maar ook een kleinschalig particulier initiatief als een kinderhospice of een wooninitiatief met logeermogelijkheden.

Hebt u een persoonsgebonden budget vanuit de Wet langdurige zorg en verblijft u tijdelijk op een ander adres (bijvoorbeeld bij familie, in een hotel of op een bungalowpark), dan kunt u de verblijfkosten niet vanuit uw budget betalen. De zorg die u inkoopt tijdens uw verblijf elders kunt u wel gewoon vanuit uw budget laten uitbetalen. Die zorg telt dan niet als 'logeeropvang' maar als gewone reguliere zorg.

Tijdelijke opname kan ook aan de orde zijn als dat nodig is vanwege een terugval in de ziekte of aandoening. In dat geval hoeft er niet opnieuw een indicatie voor verblijf gesteld te worden. Die heeft het indicatieorgaan CIZ immers in het verleden al afgegeven.

Vervangende mantelzorg

In de basisverzekering zijn geen voorzieningen opgenomen voor mantelzorgers. Soms is wel een vergoeding mogelijk voor vervangende mantelzorg vanuit een aanvullende zorgverzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Meer informatie