Zoeken

  1. Die kans is inderdaad aanwezig. In 15 to 20% van de gevallen kun je zeggen dat de ziekte 'uitdooft' en mensen dus op den duur helemaal klachtenvrij worden.

  2. Bij de meerderheid van de patiënten begint myasthenia gravis met dubbelzien en/of hangende oogleden. Bij ruim driekwart van de patiënten breidt de zwakte zich uit tot spraak-, slik- en ledemaatspieren

  3. MG is niet direct erfelijk zoals sommige spierziekten of lichaamskenmerken (blauwe of bruine ogen bijvoorbeeld) maar de vatbaarheid voor een auto-immuunziekte waarschijnlijk wel. Daarom komt MG iets v

  4. AMC komt voor bij één op de vijf- tot tienduizend pasgeborenen.

  5. Meer informatie over AMC lezen leden van Spierziekten Nederland in de nieuwsbrief AMC en op het ledengedeelte van de site. U kunt op het ledendeel van de site zoeken bij Mijn Informatie. Ook kunt u ee

  6. In de nieuwsbrief van de AMC-diagnosewerkgroep van Spierziekten Nederland worden leden op de hoogte gesteld van lopend en onlangs afgerond onderzoek. Bij Mijn Informatie in het ledengedeelte van www.s

  7. De behandeling is erop gericht een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het functioneren te bereiken. Een team van specialisten, van fysiotherapeut tot revalidatiearts, kan hieraan bijdragen. Dit tea

  8. Om vast te stellen om welke vorm van AMC het gaat, is het van belang dat na geboorte onderzoek door een team van specialisten plaatsvindt, bestaand uit een kinderarts, kinderneuroloog, kinderorthopedi

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose