Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning

Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning

Heb je individuele maatwerkvoorzieningen nodig om zelfstandig te kunnen wonen en leven, dan is de gemeente er verantwoordelijk voor dat die voorzieningen er komen. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente kan voor deze maatwerkvoorzieningen wel een eigen bijdrage vragen.

Bij maatwerkvoorzieningen kun je denken aan hulp bij het huishouden, begeleiding, hulpmiddelen, woningaanpassingen of individuele vervoervoorzieningen (zoals een scootmobiel, een aangepaste fiets of auto).

De gemeente kan voor al deze maatwerkvoorzieningen een eigen bijdrage vragen, met drie uitzonderingen.

  1. De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen voor rolstoelen.
  2. Voor kinderen tot achttien jaar kan de gemeente alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen, niet voor andere maatwerkvoorzieningen.
  3. De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen als je thuis langdurige, intensieve zorg krijgt op basis van een indicatie van het CIZ voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo. Die eigen bijdrage is maximaal € 19,- per maand, ongeacht je inkomen of vermogen. De gemeente kan ook een lagere eigen bijdrage vaststellen of bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen helemaal vrijstellen van de eigen bijdrage.

Je krijgt facturen van het CAK voor deze eigen bijdrage. Ook als je gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget.