Mantelzorg

Mantelzorgen doe je met liefde maar kan ook veel van u vragen. Zorg niet alleen voor de ander maar ook voor uzelf.

Zorgen voor de mensen die je na staan uit liefde, betrokkenheid, omdat je je verantwoordelijk voelt: het is eigenlijk heel gewoon. Dat wordt anders als die zorg langdurig en intensief wordt. Dat vraagt veel van de mantelzorger.

Ondersteuning van de gemeente

De gemeente heeft de taak mantelzorgers te ondersteunen door ze te betrekken bij de professionele zorg, door ze gericht te helpen en te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het opbouwen van een sociaal netwerk. En door ze te trainen en te coachen, zo nodig vervangende zorg (respijtzorg) te leveren die de mantelzorger ontlast en door de mantelzorger ook financieel tegemoet te komen. Lees meer over de ondersteuning vanuit de gemeente.

Zorgverlof

Even niet werken omdat u hard nodig bent om voor uw partner of uw kind te zorgen? Dat kan.
Met calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof of langdurend zorgverlof. Lees meer over het zorgverlof.

Extra kinderbijslag

Voor een thuiswonend, ernstig gehandicapt kind dat veel extra zorg nodig heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden dubbele kinderbijslag krijgen. Lees meer over de extra kinderbijslag.

Respijtzorg en logeeropvang

Een mantelzorger heeft zo nu en dan ook even tijd voor zichzelf nodig. Om te werken, op adem te komen, sociale contacten te onderhouden. Als dat nodig is voor de mantelzorger kan de gemeente respijtzorg leveren. Denk aan dagopvang, thuisopvang of tijdelijk verblijf elders. De gemeente betaalt.

Mensen met een indicatie voor verblijf in een instelling die toch thuis wonen, kunnen tijdelijk opgenomen worden via de regeling voor logeeropvang. In dat geval betaalt het zorgkantoor de rekening, vanuit de Wet langdurige zorg. Lees meer over respijtzorg en logeeropvang.

Persoonsgebonden budget

Mantelzorg is onbetaalde zorg. Mensen die voor iemand uit hun omgeving zorgen en daarvoor betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget zijn daardoor in principe geen mantelzorgers. Toch kunnen ook zij in een aantal gevallen gebruikmaken van de regelingen die er zijn om mantelzorgers te ondersteunen. Want vaak lopen betaalde zorg en mantelzorg naadloos in elkaar over, zeker als ouders of partners betaald worden voor de zorg, zodat zij bijvoorbeeld minder buitenshuis hoeven te werken.

Vrijwilligers

Vrijwilligers leveren geen mantelzorg. Het grote verschil tussen vrijwilligers en mantelzorgers is dat vrijwilligers er voor kiezen voor een ander te zorgen. Mantelzorg overkomt je. U kunt wel gebruikmaken van vrijwilligers om de zorg te verlichten. Denk aan mensen van de Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg of Vriendendiensten of de vrijwilligerscentrale. Maak vooral gebruik van vertrouwde instellingen die zicht hebben op de vrijwilligers die ze uitsturen en die goede afspraken met u maken over de inzet van die vrijwilligers.

Meer informatie

  • Website van Mezzo, de landelijke vereniging van en voor mantelzorgers
  • Download (pdf) van Vilans Grenzen verkennen.

Gratis nieuwsbrief ontvangen?