Mantelzorg

Mantelzorgen doe je met liefde maar vergeet niet ook voor uzelf te zorgen.

Zorgen voor de mensen die je na staan uit liefde, betrokkenheid, omdat je je verantwoordelijk voelt: het is eigenlijk heel gewoon. Dat wordt anders als die zorg langdurig en intensief wordt. Dat vraagt veel van de mantelzorger.

Ondersteuning van de gemeente

De gemeente heeft de taak mantelzorgers te ondersteunen door ze te betrekken bij de professionele zorg, door ze gericht te helpen en te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het opbouwen van een sociaal netwerk. En door ze te trainen en te coachen, zo nodig vervangende zorg (respijtzorg) te leveren die de mantelzorger ontlast en door de mantelzorger ook financieel tegemoet te komen.
Meer over ondersteuning vanuit de gemeente

Zorgverlof

Even – of langere tijd - niet werken omdat u hard nodig bent om voor uw partner of uw kind te zorgen? Dat kan. Met calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof of langdurend zorgverlof.
Meer over zorgverlof

Respijtzorg en logeeropvang

Een mantelzorger heeft zo nu en dan ook even tijd voor zichzelf nodig. Om te werken, op adem te komen, sociale contacten te onderhouden. Als dat nodig is voor de mantelzorger kan de gemeente respijtzorg leveren. Denk aan dagopvang, thuisopvang of tijdelijk verblijf elders. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Mensen met een indicatie voor verblijf in een instelling die toch thuis wonen, kunnen tijdelijk opgenomen worden via de regeling voor logeeropvang. In dat geval betaalt het zorgkantoor de rekening, vanuit de Wet langdurige zorg.
Meer over vervangende zorg

Dubbele kinderbijslag

Voor een thuiswonend, ernstig gehandicapt kind dat veel extra zorg nodig heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden dubbele kinderbijslag krijgen.
Meer over dubbele kinderbijslag

Persoonsgebonden budget

Mantelzorg is onbetaalde zorg. Mensen die voor iemand uit hun omgeving zorgen en daarvoor betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) zijn daardoor geen mantelzorgers. Toch kunnen ook zij in een aantal gevallen gebruikmaken van de regelingen die er zijn om mantelzorgers te ondersteunen. Want vaak lopen betaalde zorg en mantelzorg naadloos in elkaar over, zeker als ouders of partners betaald worden voor de zorg, zodat zij bijvoorbeeld minder buitenshuis hoeven te werken.

Vrijwilligers

Vrijwilligers leveren geen mantelzorg. Het grote verschil tussen vrijwilligers en mantelzorgers is dat vrijwilligers er voor kiezen voor een ander te zorgen. Mantelzorg overkomt je. U kunt wel gebruikmaken van vrijwilligers om de zorg te verlichten, bijvoorbeeld door mensen van de Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg of Vriendendiensten of de vrijwilligerscentrale. Maak vooral gebruik van vertrouwde instellingen die zicht hebben op de vrijwilligers die ze uitsturen en die goede afspraken met u maken over de inzet van die vrijwilligers.

Deel je ervaring met mantelzorg op het

Meer informatie