Pgb Wet maatschappelijke ondersteuning

Hebt u hulp of voorzieningen nodig om zelfstandig te kunnen wonen en leven, dan is de gemeente er verantwoordelijk voor dat die hulp en voorzieningen er komen. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Algemene voorzieningen

Veel van die hulp wordt georganiseerd in de vorm van 'algemene voorzieningen'. Dat zijn voorzieningen waar iedereen die ze nodig heeft gebruik van kan maken, bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening, activiteiten in de buurt, een schoonmaakdienst of hulp van vrijwilligers. Algemene voorzieningen kunt u niet krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Maatwerkvoorzieningen

Daarnaast zijn er maatwerkvoorzieningen. Dat is hulp op individuele basis. Denk aan huishoudelijke zorg, begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, crisis- of logeeropvang voor volwassenen, rolstoelen, scootmobielen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. De gemeente moet voor deze maatwerkvoorzieningen een verleningsbeschikking afgeven. De gemeente heeft hiervoor vaak een speciaal Wmo-loket ingericht waar u een aanvraag kunt indienen. Ook de sociale wijkteams van de gemeente kunnen vaak een indicatie afgeven voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Voor alle maatwerkvoorzieningen kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget. U moet dan wel aangeven waarom hulp in natura, door een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente, in uw geval niet voldoet. Ook moet u aantonen dat u of uw wettelijke vertegenwoordiger over voldoende vaardigheden beschikt om een persoonsgebonden budget te beheren. De gemeente kan van u vragen een plan te maken voor de besteding van het budget. De gemeente kent het persoonsgebonden budget pas toe als ze het eens is met uw plan.

Trekkingsrecht

U krijgt het budget niet zelf in handen. De gemeente stort het bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U sluit vervolgens zelf contracten af met de hulpverleners of leveranciers die u wilt inschakelen. De gemeente moet die contracten eerst goedkeuren voordat de SVB tot betaling overgaat. De gemeente kan de kwaliteit van de hulp, voorzieningen of aanpassingen die u inkoopt controleren.

Eigen bijdrage

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo. Die eigen bijdrage is maximaal € 17,50 per vier weken (vanaf 2020: € 19,- per maand), ongeacht uw inkomen of vermogen. U krijgt facturen van het CAK voor deze eigen bijdrage. Ook als u gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget.

Meer informatie

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie