Kinderen en jongeren

Informatie over regelingen voor kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren met een handicap of ziekte vragen vaak bijzondere aandacht. Van hun ouders en leerkrachten, maar ook van zorgverleners. Het gaat immers niet alleen om een goed leven nu maar ook om hun toekomst. Er zijn allerlei regelingen die het mogelijk maken dat zij die aandacht ook krijgen.

Hier vindt u informatie over regelingen met specifieke bepalingen voor kinderen en jongeren. Daarnaast kunt u natuurlijk ook gebruikmaken van allerlei 'gewone' regelingen die geen onderscheid maken tussen kinderen en volwassenen.

Zorg thuis

Kinderen en jongeren met een handicap kunnen allerlei vormen van zorg, hulp, begeleiding en voorzieningen thuis nodig hebben. Welke instantie deze hulp levert en betaalt, hangt af van de soort hulp waar het om gaat en hoe intensief die hulp is.

Gaat het om persoonlijke (lichamelijke) verpleging en verzorging, dan kunt u terecht bij de kinderwijkverpleging. Uw zorgverzekering betaalt. Alleen in uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij kinderen met blijvende, ernstige, meervoudige beperkingen) is een indicatie voor de Wet langdurige zorg mogelijk.
Meer over wijkverpleging
Meer over langdurige zorg

Gaat het om meer omvangrijke of specialistische verpleging en verzorging, dan komt u mogelijk in aanmerking voor intensieve kindzorg. U krijgt die hulp via de wijkverpleging. Intensieve kindzorg omvat ook groepsbegeleiding (dagopvang) en logeeropvang. De zorgverzekeraar betaalt.
Meer over intensieve kindzorg

Gaat het om pedagogische begeleiding en ondersteuning, jeugdhulp of jeugdpsychiatrie, hulpmiddelen, woningaanpassingen of aangepast vervoer, dan kunt u bij de gemeente terecht voor hulp vanuit de Jeugdwet.
Meer over jeugdhulp

Gaat het om hulpmiddelen, woningaanpassingen of aangepast vervoer, dan kunt u ook bij de gemeente terecht, voor een voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Meer over woningaanpassingen
Meer over hulpmiddelen
Meer over mobiliteit

Gebruikelijke zorg

Bij de indicatie van zorg voor kinderen en jongeren wordt in alle wetten rekening gehouden met gebruikelijke zorg. Dit is de normale, dagelijkse zorg die ouders geacht worden aan hun kinderen te bieden. Gebruikelijke zorg wordt in principe niet vergoed.

Maar wat is nu precies gebruikelijke zorg? Daarvoor wordt er gekeken naar de leeftijd van het kind, de aard van de handeling, hoe vaak die moet worden verricht en de tijd dat iemand ermee bezig is. Is er sprake van een (dreigende) overbelasting, dan kunnen bepaalde handelingen alsnog gedeeltelijk geïndiceerd worden als ongebruikelijke zorg en daardoor voor vergoedingen in aanmerking komen. 

Eventueel kan in bepaalde situaties respijtzorg worden ingezet om overbelasting te voorkomen.
Meer over respijtzorg

In een uitgave van het Ministerie van VWS vindt u meer informatie over de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag (gratis download). Hierin staan ook voorbeelden en de richtlijnen voor gebruikelijke zorg bij de verschillende levensfasen van het kind.

Download Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag

Op school

Kinderen en jongeren horen op school. Liefst een gewone school om de hoek, waar alle kinderen uit de buurt naartoe gaan. Met alle voorzieningen, aanpassingen, zorg, hulp en begeleiding die daarbij hoort.
Meer over zorg en voorzieningen op school

Eigen bijdragen

Vrijwel alle voorzieningen voor kinderen en jongeren zijn gratis, zonder eigen bijdrage of eigen betaling. De voornaamste uitzondering vormen de woningaanpassingen. Daar betaalt u wel voor, ook als de aanpassing nodig is voor uw kind.
Meer over de eigen bijdragen voor kinderen en jongeren

Meer informatie